กฎจรรยาบรรณสมาชิก

กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ บริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด
บริษัท  แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล  จำกัด ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจ กระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าการกระทำใดของนักธุรกิจขัดต่อ กฎระเบียบจรรยาบรรณหรือไม่ นักธุรกิจทุกท่านต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง  ปกป้องผลประโยชน์ของท่านเองและบริษัทฯ การเป็นนักธุรกิจ หมายถึงโอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินในระยะยาว  องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ นั่นคือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวท่านเองและนักธุรกิจใน องค์กรทุกคน
 1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบตลอดเวลา  กฎระเบียบเป็นสิ่งที่ทุกท่านพึงยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการลงโทษ ถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็น นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ของท่านและเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับทั้งหมดทั้งปวง
 2. ห้ามให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสำหรับผู้ที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมการสมัครเข้าร่วมทำธุรกิจ  ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีความร่วมรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน ของนักธุรกิจ
 3. ห้ามพูดเกินความจริงถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องแสดงแผนธุรกิจอย่างชัดเจน มิใช่ธุรกิจประเภทฉวยโอกาสทางธุรกิจ แต่เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ
 4. ห้ามขายสินค้าตัดราคา   กรณีนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มุ่งหวังต้องเสนอในราคาตามที่บริษัทฯกำหนดไว้   เพราะการขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ท่านพึงได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น ท่านไม่ควรทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจโดยส่วนรวมให้มัวหมองด้วยการ กระทำที่ขัดกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 5. ห้ามพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้  กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริม ธุรกิจหรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์  การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองหรือจากคำบอกเล่าของ ลูกค้าต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของผลที่เกิดขึ้นจากใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละ บุคคลด้วย
 6. ไม่ทอดทิ้งสมาชิกและลูกค้าไว้เบื้องหลัง  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ   แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้แนะนำให้สมาชิกและลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอเพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 7. ห้ามเปลี่ยนหรือพยายามชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงานการสปอนเซอร์  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์แต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนธุรกิจ   บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจหรือสมาชิกจากผู้สปอนเซอร์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตต่อองค์กรและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ทุกคน
 8. ห้ามอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจ แกรนด์ ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของบริษัทฯ  องค์กรนักธุรกิจ แกรนด์ ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด และนักธุรกิจแกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ซึ่งร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ ดังนั้น นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จะต้องไม่หาผลผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจค่ายอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่มิใช่ของ  บริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด
 9. ไม่สร้างความกดดันในการขาย   นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล พึงดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การสร้างความกดดันในการขายกลับจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของท่านและภาพลักษณ์  โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ทั้งหมด
 10. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์   ห้ามนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล กักตุนผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการระดมซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจำนวนมากเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากองค์กรที่มากขึ้น แต่ไม่มีการขายที่แท้จริง การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการคอร์รัปชั่น ต่อองค์กร เพราะเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองแต่ทำลาย สายธุรกิจโดยรวมขององค์กร ไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจในองค์กรของท่านเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่ เขาจะขายได้ในแต่ละเดือนการกระทำดังกล่าวจะทำให้ท่านกำลังดำเนินธุรกิจในรูป แบบปิระมิดที่ผิดกฎหมาย
 11. ห้ามละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯก่อนการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด การปกป้องชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯเป็นเรื่องสำคัญหาก ฝ่าผืนถือว่ากระทำความผิดละเมิด เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ อีกโสดหนึ่งด้วย ซึ่งบริษัท ยืนยันว่าจะดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาแก่ผู้กระทำละเมิดทุกกรณี
 12. ห้ามนักธุรกิจประกอบ หรือ ดำเนินกิจการ ที่มีลักษณะเป็นการค้าแข่ง  นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล มีผลผูกพันในคำมั่นสัญญาในขณะที่เป็นสมาชิกภาพ ไม่สามารถให้การสนับสนุน หรือเป็นตัวการ หรือ กระทำการใดในลักษณะเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการขาย ให้กับสินค้า หรือ องค์กรอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกัน โดยเด็ดขาด ข้อสัญญานี้มีผลผูกพันตลอดอายุการเป็นสมาชิกภาพกับบริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกบริษัทฯพิจารณาบทลงโทษสูงสุดคือการปลดออกจากการเป็นสมาชิกภาพทันที
 13. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับขององค์กร  การเปิดเผยความลับด้านการค้าขององค์กรให้แก่ คู่แข่งทางการค้าทราบ หรือการสนับสนุนธุรกิจอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน รวมถึงการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ท่านไม่ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ถือเป็นการคอรัปชั่นต่อองค์กรมีเจตนากระทำความผิด และมีโทษทางอาญา ทั้งสิ้น เป็นการบ่อนทำลายชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งการกระทำดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาแก่บริษัท โดยตรง
 14. ความรับผิดชอบต่อสังคม  กรณีที่นักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าความเสียหายนั้นเกิดแก่ผู้ใด นักธุรกิจยินยอมให้ บริษัท แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด มีอำนาจ อายัด ยึด หรือ หักค่าคอมมิชชั่น หรือนำค่าคอมมิชชั่นไป จ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายได้ทันที หรือ นำไปจ่ายเพื่อบรรเทาความเสียหายได้ทันที โดยดุลพินิจของบริษัทฯ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากนักธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล เพราะทุกท่านควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ
    *****15.  ห้ามมิให้นักธุรกิจ กระทำการนำเสนอหรือชักชวนเพื่อนร่วมธุรกิจภายใน บริษัท แกรนด์ ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล จำกัด เพื่อไปทำงานหรือธุรกิจประเภทอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แกรนด์ไลฟ์ ฟินิเชี่ยล โดยเด็ดขาด หากบริษัทฯทราบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ทางบริษัทฯ จะทำการระงับสถานะสมาชิกภาพชั่วคราว และออกหนังสือเชิญเพื่อเข้ามาชี้แจง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากไม่มาชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะถือว่ายอมรับถึงการกระทำโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริษัทฯจะทำการระงับสถานะสมาชิกภาพเป็นการถาวร
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้